เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

H01

นางกานต์พิชชา  ทำสวน
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 08-5467-6380
 

H01

นายอาณัติ  สุทธิสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

H01

.ส.กฤตพร  การแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

H01

.ส.กาญจนา  บุตรโคตร
นักวิชาการศึกษา

H01

.ส.ธิดารัต์  นามวงษ์ 
นักป้องกัน
และบรรเทสาธารณภัย

H01

.ส.กฤติยาภรณ์  เยี่ยมหาญ
นักวิชาการสาธารณสุข

H01

น.ส.ณัฐยา  บุญค้ำ
นักพัฒนาชุมชน

H01

น.ส.กนกกร  แขนาง  
ครู

H01

นางอุดม แก้วกงพาน
ครู

H01

นางอรุณ  ศาลา
ครู

H01

นางสาวิตรี ภูยางผือ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

H01

นางพิชญธิดา  แดงนา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

H01

นายสุริยันต์  ชินศรี
พนักงานขับรถขยะ

H01

นายสมพงษ์  ทายัง 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

H01

นายวิทยา  นามลี
พนักงานจ้างทั่วไป

H01

นายบุญไล  จันทิเทศ
คนงานประจำรถขยะ

H01

.ส.จันทรัตน์  ช่วยวัน  
ผู้ดูแลเด็ก

H01

.ส.สินใจ  ทาเหล็ก
ผู้ดูแลเด็ก

H01

นางปาลิชาติ  ทัพธานี
ผู้ดูแลเด็ก

H01

น.ส.ยุวดี  แก้วปัทม์ 
ผู้ดูแลเด็ก

H01

นายคณิต  ท้าวพา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

H01

น.ส.ชลามรินทร์  พรมโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

H01

นางกัลยา จันทร์คูณ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ

H01

นางชลดาวัลย์  เฮืองมา
นักการภารโรง

H01

นางบังอร  สิทธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

H01

นางนงค์รักษ์  สุพรมอินทร์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ

H01

นายอาทิตย์  ทองตีด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

237 หมู่ที่ 8 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก(Ban Khok Administrative Organization)
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270

Email : saraban@bankhoklocal.go.th  โทรศัพท์ : 042-315890 โทรสาร : 042-315890

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankhoklocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)