เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

โซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⇔ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2566 อย่างน้อยประกอบด้วยดังนี้

⊗ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2564 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
  ⊗ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 PDF   ดาวน์โหลด
⇒ สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเรื่อง แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
⇒ คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
⇒ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด
⇒ (ตัวอย่าง)แบบประเมินผผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินสมรรถนะ PDF  ดาวน์โหลด
⇒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) PDF  ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) PDF  ดาวน์โหลด
⇒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) PDF  ดาวน์โหลด
⇒ พจนานุกรมสมรรถนะหลัก,พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร,พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 PDF  ดาวน์โหลด
⇒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 PDF  ดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
⇒ คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF  ดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

237 หมู่ที่ 8 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก(Ban Khok Administrative Organization)
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270

Email : saraban@bankhoklocal.go.th  โทรศัพท์ : 042-315890 โทรสาร : 042-315890

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankhoklocal.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)